Wettelijk vastgestelde eisen

U als werkgever bent verplicht om de gezondheid en veiligheid van uw werknemers te waarborgen. U heeft ook de plicht om aan uw medewerkers duidelijke veiligheidsinstructies te verstrekken en toe te zien op de naleving hiervan.

Ik zou u als Hogere Veiligheidskundige kunnen ondersteunen bij de regels en de eisen die wettelijk zijn vastgesteld. 

Deze regels en eisen zijn zo massaal en ondoorgrondelijk dat u als werkgever hier vermoedelijk niet alleen uit kunt komen. Wanneer dit zo is bestaat er ook het gevaar dat uw personeel niet op de juiste wijze hun werkzaamheden kan uitvoeren wat kan resulteren in ongelukken. Denk aan de vuurwerkramp in Enschede in 2000, de Moerdijkbrand in 2011, de gasramp van Gellingen in 2004 of het grote treinongeluk in België van 4 mei 2013.
 
Vanaf 2010 was ik als (één van de twee eindverantwoordelijken) nauw betrokken bij de ontmanteling van de MSD site in Apeldoorn. Mede hierdoor komt het dat ik volledig op de hoogte ben van alle huidige strenge veiligheidseisen, arbo-, en mileuwetgeving die gelden voor een chemische productielocatie. Deze ontmanteling van de MSD site in Apeldoorn, met 20.062 contracturen en oplevering eind 2012, is met goed resultaat in één keer afgerond zonder problemen. Dit mag u als evt. opdrachtgever niet onthouden worden.

Veiligheidsadviseur gevaarlijke stoffen
Ook ben ik als Hogere Veiligheidskundige gecertificeerd als Veiligheidsadviseur vervoer gevaarlijke stoffen. Deze heeft u nodig als uw onderneming gevaarlijke stoffen vervoert, laadt of lost. De bepalingen met betrekking tot Veiligheidsadviseur vervoer gevaarlijke stoffen zijn opgenomen in hoofdstuk 1.8.3 van het VLG/ADR. In paragraaf 1.8.3.1 wordt de volgende eis aan ondernemingen gesteld: elke onderneming waarvan de bedrijvigheid het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, of met dit vervoer samenhangende laad- of loswerkzaamheden omvat moet één of meer veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen benoemen, die ermee zijn belast te helpen bij de preventie van de aan dit soort activiteiten verbonden gevaren voor de veiligheid van personen, bezittingen of het milieu.
 
Eisen VLG/ADR:
Om aan deze eis te voldoen kan u als bedrijf gebruik maken van mijn expertise via VAFrijling bv. Er wordt dan voldaan aan het gestelde in artikel 1.8.3.3 – 1.8.3.4 van het VLG/ADR.

In verband met de wettelijke bepalingen kan ik u o.a. ook ondersteunen bij:

Het opstellen van jaarverslagen
Het uitvoeren van audits
Vrijstellingsregelingen voor klein verpakkingen of beperkte hoeveelheden
Voorschriften voor voertuigen en het vervoer zelf
Opschriften en gevaar etiketten
Registratie van gevaarlijke producten/stoffen
Indeling van stoffen in gevarenklassen
Verpakkingsvoorschriften
Opleiden medewerkers​
 
​Mijn werkgebied heeft betrekking op de gehele bedrijfsvoering en legt accenten op de bekende en in de RI&E ondergebrachte veiligheidsrisico’s.

 

Top